Generalforsamling - HOJ af 2014

 

Torsdag d. 23. februar kl. 19.00 afholder HOJ af 2014 ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter. 

 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding senest mandag d. 20. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com eller tlf. 21 69 44 11 

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent.

 
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 
4. Indkomne forslag.

 
5. Fastlæggelse af kontingent. 

 

6. Valg af formand og / eller kasserer. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

8. Valg af suppleanter. 
 

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 
 

10. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.